09 października 2021

Kiedy i jak można przeprowadzić ekshumację?

Udostępnij!

Z dniem 16 października rozpoczyna się okres, w którym można przeprowadzać ekshumacje. Osoby pragnące uporządkować miejsca spoczynku bliskich mają czas do 15 kwietnia na wydobycie zwłok lub szczątków z grobu lub tymczasowego miejsca pochówku i pochówek w innym stosownym miejscu. Dla przeprowadzenia tej czynności w sposób bezpieczny i zgodny z prawem nie wystarczy samo dokonanie tych czynności w zakreślonym powyżej czasie.

Konieczne jest wcześniejsze uzyskanie zgody właściwego państwowego inspektora sanitarnego oraz zarządu cmentarza. Dopiero uzyskane zgody i zachowanie wymogów bezpieczeństwa sanitarnego (w tym przeprowadzenie czynności ekshumacji w godzinach porannych).

Ekshumacja zwłok i szczątków może być dokonana na umotywowaną prośbę osób uprawnionych do pochowania zwłok – lecz wymaga to zgody w/w właściwego państwowego inspektora sanitarnego.

W tym okresie przeprowadzane są też ekshumacje z urzędu, czyli:

  1. na zarządzenie prokuratora lub sądu,
  2. na podstawie decyzji właściwego państwowego inspektora sanitarnego w razie zajęcia terenu cmentarza na inny cel,
  3. na podstawie decyzji wojewody właściwego ze względu na miejsce położenia grobu, wydanej na wniosek Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej — Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu.

W przypadku zwłok osób zmarłych na choroby zakaźne, nie mogą być ekshumowane na umotywowaną prośbę osób uprawnionych do pochowania zwłok, przed upływem 2 lat od dnia zgonu. Okres ten dotyczy wyłącznie chorób wskazanych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie wykazu chorób zakaźnych, w przypadku, których stwierdzenie zgonu wymaga szczególnego postępowania ze zwłokami osób zmarłych na te choroby.

Dobrze przygotować się do tej czynności już wcześniej, ponieważ złożenie wniosku do inspektoratu sanitarnego nie podlega ograniczeniom terminowym.

Zwracamy jednak uwagę, że prawo do złożenia takiego wniosku, a tym samym do przeprowadzenia procedury ekshumacji posiadają wyłącznie osoby określone w ustawie:

1. mąż lub żona,

2. krewny zstępny (np. dziecko, wnuk, prawnuk);

3. krewny wstępny (np. rodzice, dziadkowie, pradziadkowie);

4. krewny boczny do 4 stopnia pokrewieństwa (np. rodzeństwo, ciotki, stryjkowie, siostry lub bracia cioteczni);

5. powinowaty w linii prostej do 1 stopnia (teść, teściowa, zięć, synowa).

Dodatkowo uprawnienie takie posiadają osoby, które wcześniej dobrowolnie podjęły się pochowania zwłok lub szczątek.

Zdarza się, że wskazani powyżej uprawnieni pozostają w sporze co do szczegółów pochówku zmarłego, wówczas decyzję o tym, komy przysługiwało będzie przedmiotowe prawo podejmuje sąd, po przeprowadzeniu postępowania.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *